STARZ STRAKONICEspráva tělovýchovných a rekreačních zařízení města

Přeskočit navigaci

PROVOZNÍ ŘÁD - hřiště Křemelka, Na Sídlišti, UMT

 

STARZ Strakonice

Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení

Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice

IČ: 00367915

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD FOTBALOVÉHO STADIONU NA KŘEMELCE, STRAKONICE

 

Tento provozní řád určuje podmínky bezpečného provozu fotbalového stadionu Na Křemelce, Strakonice a musí být všemi uživateli a návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

 

                                                           I.

Vlastník a provozovatel hřiště

 

Vlastníkem fotbalového stadionu je  Město Strakonice, provozovatelem  je Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení, Na Křemelce 512, Strakonice,

IČ 00367915 (STARZ) zřízená městem Strakonice.

 

 

II.

Využívání sportovišť

 

Na fotbalovém stadionu Na Křemelce, Strakonice jsou k dispozici tato sportoviště:

 

Travnaté fotbalové hřiště u Lidlu:

Travnaté hřiště je odlehčovacím sportovištěm fotbalového stadionu Na Křemelce a je určeno prioritně k fotbalovým tréninkům FK Junioru – žactva, dorostu a dospělých, v případě volné kapacity lze smluvně pronajmout i jiným subjektům. Organizovaný sport je možné provádět jen za přítomnosti trenéra nebo vedoucího družstva, kteří nesou plnou zodpovědnost za všechny zúčastněné osoby v jejich skupině.

Při údržbě trávníku – sečení, válcování, hnojení, postřiky, kultivační práce, apod. jsou všichni povinni  dodržovat bezpečný odstup od sekacích strojů a respektovat pokyny správce.

Veřejnosti je vstup na hřiště zakázán.

Hlavní travnaté fotbalové hřiště Na Křemelce:

Hlavní travnaté hřiště je určeno k provozování fotbalu – pro pořádání mistrovských, přátelských utkání fotbalového klubu FK Junior Strakonice – utkání dorostenců a mužů, výjimečně pro jiné fotbalové akce. Tréninky na tomto hřišti jsou omezeny podle stavu travnatého povrchu, o  četnosti a délce tréninku rozhoduje správce v návaznosti na tréninkové plány. Organizovaný sport je možné provádět jen za přítomnosti trenéra nebo vedoucího oddílu, kteří nesou plnou zodpovědnost za všechny zúčastněné osoby v jejich skupině. Přípravu hřiště – např. sečení, lajnování, zalévání, postřiky -  provádí správce hřiště,  uživatelé  jsou povinni dodržovat bezpečný odstup od sekacích strojů a respektovat pokyny správce.

Veřejnosti je vstup na hřiště přísně zakázán.

 

  

III.

Provoz a správa fotbalového stadionu Na Křemelce

 

Provoz a správu fotbalového stadionu Na Křemelce, Strakonice,  zajišťuje provozovatel STARZ Strakonice.

 

Článek č.  1 – PROVOZNÍ DOBA

Provozní doba fotbalového stadionu Na Křemelce je přizpůsobena rozvrhu tréninků a  zápasů a potřebám údržby. Sportovci FK Junior Strakonice mají na hřiště přístup dle aktuálního tréninkového a zápasového plánu. Veřejnost má na stadion přístup v případě, že jí to organizátor akce umožní, návštěvníci mají povolen přístup jen do diváckých zón – tj.  prostor kolem hřiště za zábradlím, hlavní tribuna (krytá), tribuna nad garážemi na východní straně, po skončení akce jsou všichni povinni fotbalový stadion opustit.

Výkon údržbářských prací zajišťuje provozovatel prostřednictvím správců převážně mimo čas nahlášených tréninků a zápasů.

Provozovatel je oprávněn ze závažných provozních důvodů omezit nebo zcela zrušit provoz.

 

Článek č. 2 – ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

Uživatelé jsou povinni dodržovat předem stanovený rozvrh hřišť a provozovat dohodnutou sportovní činnost, po celou dobu přítomnosti v areálu fotbalových stadionů jsou povinni dbát požárních předpisů, bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku, respektovat pokyny správce a ustanovení tohoto provozního řádu. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů nebo jinak obtěžovat okolí.

Pořadatel sportovních nebo společenských akcí  je povinen zajistit pořadatelskou, zdravotní a bezpečnostní službu a dodržovat aktuální vládní opatření v souvislosti s onemocněním COVID 19.

 

 

Článek č. 3 – ÚJMA NA ZDRAVÍ, ZÁVADY NA ZAŘÍZENÍ, ŠKODY

Provozovatel STARZ Strakonice  nezodpovídá za újmu na zdraví a škody vzniklé uživatelům a  návštěvníkům  jejich neopatrným chováním nebo z důvodu nerespektování zásad provozního řádu nebo z důvodu nedodržení  pravidel PO a BOZP. Každý úraz,  k němuž dojde během výkonu sportovní činnosti, je  uživatel povinen neprodleně nahlásit provozovateli.

Uživatel je povinen nahlásit provozovateli zjištěné závady na zařízení. Pokud uživatel způsobí svým chováním jakoukoliv škodu, je povinen ji uhradit v plné výši.

 

Článek č. 4 – PROSTORY VE VÝPUJČE – FK JUNIOR STRAKONICE

FK Junior Strakonice má ve výpůjčce tyto prostory:

Sportovní areál Na Křemelce (1.NP šatny, sklad,  prádelna , sprchy,  v 2.NP šatny, sklad, klubovna).

Provozní režim se v těchto prostorách řídí smlouvou o výpůjčce č. 2019-00007 mezi FK Junior Strakonice a Městem Strakonice ze dne 31.1. 2019.

Veškeré elektropřístroje umístěné v těchto prostorách je výpůjčitel povinen nahlásit provozovateli a doložit jejich stav platnou revizní zprávou.

Výpůjčitel je povinen v pronajatých prostorách šetřit energiemi – elektřinou, teplem, vodou – dbát na vypínání elektrospotřebičů, regulovat vytápění, zavírat vodovodní přívody. Při odchodu je výpůjčitel povinen uzamknout vchod do objektu.

Výpůjčitel je povinen dbát na pořádek a ve vypůjčených prostorách provádět pravidelný

úklid za použití čistících a dezinfekčních prostředků, vynášet odpadky a větrat.

V celém objektu je přísně zakázáno kouření, tento zákaz se vztahuje i na prostory ve výpůjčce FK Junioru. Výpůjčitel zodpovídá za požární ochranu v prostorách ve výpůjčce.

 

Článek č. 5  - ŠATNY, SOCIÁLNÍ ZAŘIZENÍ

Do šatny pro hosty mají vstup povolen  hostující hráči za přítomnosti trenéra, šatna pro rozhodčí je určena pouze rozhodčím utkání  nebo delegátům. Uživatelům je zakázáno používat v těchto prostorách vlastní elektropřístroje (např. varná konvice, vařič, ohřívače, teplomety, přímotopy, aj.). V šatnách a ostatních prostorách platí

ZÁKAZ  KOUŘENÍ  A MANIPULACE  S OTEVŘENÝM  OHNĚM !.

Uživatelé jsou povinni udržovat pořádek, odpadky odkládat na určené místo. Platí zákaz polepování, popisování, ničení zařízení šaten.

Provozovatel ani správce sportovního areálu neodpovídá za případné ztráty osobních věcí uživatelů.

 

Článek č. 6 – VYUŽITÍ SPORTOVIŠŤ

Využití hřišť se řídí dle plánu, který FK Junior předá provozovateli před zahájením sezóny. Obvyklé využití pro tréninky je 1x týdně trénink muži na hlavním hřišti, 1x týdně na hřišti u Lidlu, 2x týdně dorostenci na hlavním hřišti, 2x krát týdně na hřišti u Lidlu. Provozovatel je oprávněn tréninky omezit nebo přesunout na hřiště s umělou trávou, pokud je povrch hřiště

nevyhovující pro výkon sportovní činnosti. Utkání je nutné hlásit dopředu s dostatečným předstihem, aby bylo možné zajistit údržbu a úpravu hřiště.

 

V případě využití sportovního areálu jiným nájemcem za účelem konání sportovních nebo společenských akcí přechází veškerá zodpovědnost za všechny zúčastněné (veřejnost, účastníci akce) na pořadatele – viz článek č. 2 tohoto provozního řádu.

  

IV.

Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

 

V areálu fotbalových stadionů na Křemelce zakázáno:

- vstup mimo vyhrazenou provozní dobu, vstup nezletilým  bez přítomnosti vedoucího

- kouření včetně elektronických cigaret, požívání alkoholických nápojů a návykových látek

- vyvolávání hádek a nepokojů, nevhodným chováním obtěžovat ostatní uživatele sportovního

  areálu

- odhazování odpadků mimo místa k tomu určená, znečisťovat prostranství areálu a sociální

  zařízení, poškozovat  vybavení, ničit travnaté plochy a zeleň

- manipulace s ostrými předměty, vnášení na sportovní plochy jakékoli skleněné předměty

  nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost uživatelů

- jízda na kole nebo motorovým vozidlem

- přemísťovat pevné nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa bez souhlasu správce,

  umisťovat v areálu vlastní sportovní pomůcky a náčiní  neschválené   provozovatelem

- vstup se psy a jinými domácími zvířaty

- rozdělávat ohně a manipulovat s pyrotechnikou

- vylepovat plakáty a malovat po zařízení areálu

- manipulovat s obslužnou technikou umístěnou v areálu fotbalových stadionů

- je zakázáno provádět bez vědomí vlastníka a provozovatele jakékoliv zásahy do zařízení

  fotbalových   stadionů 

 

- JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO  LÉZT NA KONSTRUKCE BRANEK, TRIBUNY,

  ŠPLHÁNÍ   PO SÍTÍCH

 

- JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO   VNÁŠENÍ ZBRANÍ DO AREÁLU A JEJICH

  POUŽÍVÁNÍ

 

Vstup do sportovního areálu je zakázán všem osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.

 

 

 

Důležitá telefonní čísla

150    Hasičský záchranný sbor ČR
155    Zdravotnická záchranná služba
158    Policie ČR
156    Městská policie
112    Jednotné evropské číslo tísňového volání

 

Ze sportovního areálu  může být vykázán sportovec nebo návštěvník, který poruší ustanovení tohoto řádu nebo neuposlechne pokynů nebo výzvy správce stadionu.

 

Rezervace sportovních akcí u vedoucího provozu – e-mail jitka.kryzova@starz.cz

 

Platnost od 1. 1. 2023

Ředitel STARZ Strakonice

Ing. Pavel  MAREŠ

 

 

 

 

 

STARZ Strakonice

Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení

Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice

IČ: 00367915

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO AREÁLU

NA SÍDLIŠTI

 

Tento provozní řád určuje podmínky bezpečného provozu ve sportovním areálu Na Sídlišti, Strakonice  a musí být všemi návštěvníky a uživateli bezpodmínečně dodržován.

  

I.

Vlastník a provozovatel hřiště

 

Vlastníkem sportovního areálu Na Sídlišti, Strakonice je Město Strakonice, provozovatelem  je SPRÁVA TĚLOVÝCHOVNÝCH A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ, Na Křemelce 512, Strakonice, IČ 00367915 (STARZ) zřízená městem Strakonice

 

  

II.

Využívání sportovišť

 

Ve sportovním areálu Na Sídlišti jsou k dispozici tato sportoviště:

 

In-line dráha:

okruh s asfaltovým povrchem, délka cca 530 metrů, určený pro jízdu na kolečkových bruslích, kolečkových lyžích, koloběžkách. Jízda po okruhu je povolena v protisměru hodinových ručiček, na dráze je vodorovné značení směru. Uživatelé in-dráhy musí mít výrobcem předepsané ochranné vybavení – helmu, chrániče loktů, kolen, dlaní, případně ochranný bederní pás. Pro děti a mladistvé do 18 let je toto vybavení povinné. Na in-line dráhu  je zakázáno vstupovat s dětskými kočárky, jízda na kolech a jízda motorovými vozidly.

Používání dráhy je zakázáno za nepříznivého počasí (mokro, déšť, sníh, vítr,) nebo v případě překážek na trase.

Provozní doba in-line dráhy denně je od 7 do 20 hod. (s výjimkou nepříznivého počasí).  V případě sportovních akcí ve sportovním areálu je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

Atletické sektory:

- atletická dráha 400m – 6/4 drah, polyuretanový povrch CONIPUR SP

- skok do výšky

- skok do dálky, trojskok

- hod koulí, hod kriketovým míčkem

- hod oštěpem

- atletické hřiště s povrchem PRESTIGE XT 65

 

Vstup na umělé povrchy je povolen pouze v běžné sportovní obuvi nejlépe se světlou

podrážkou, černá podrážka zanechává skvrny a je zakázána. Na atletické dráze je možno použít i tretry s hroty o délce maximálně 5 mm (!ne kopačky). V tretrách je zakázáno pohybovat se mimo sportoviště, zejména na tribuně, v šatnách, WC a chodbách.Vstup na atletické sektory je povolen pouze po souhlase správce hřiště.

Využívání doskočišť skoku do výšky a skoku do dálky  je nutné předem hlásit správci stadionu, přípravu  a úklid nářadí  zajišťuje vedoucí sportovní skupiny, stejně tak i úpravu doskočiště.

Sportovci využívající prostor pro vrh koulí a hod oštěpem jsou povinni se před prováděním hodu vždy přesvědčit o volném prostoru dopadu vrhaného náčiní a   učinit taková opatření, aby nedošlo ke zranění druhé osoby nebo škodě na majetku při odhodu náčiní (koule, oštěpu) -  tím se rozumí vyklizení dopadové plochy. V případě používání sektorů vrhu koulí a hodu oštěpem organizovanou skupinou je  za zajištění dopadové plochy  vždy odpovědný vedoucí skupiny (učitel, trenér, vedoucí oddílu)

Provozní doba atletických sektorů je v souladu s provozní dobou sportovního areálu,  pondělí až pátek od 7 do 20 hod, soboty, neděle, svátky – dle rozvrhu hřiště.  V případě sportovních akcí ve sportovním areálu je třeba dbát zvýšené opatrnosti, případně atletickou činnost omezit.

 

Travnaté fotbalové hřiště:

Travnaté hřiště je určeno k provozování fotbalu a pro vybrané atletické discipliny. Organizovaný sport je možné provádět jen za přítomnosti trenéra, učitele, nebo vedoucího oddílu, kteří nesou plnou zodpovědnost za všechny zúčastněné osoby v jejich skupině. Přípravu hřiště – např. lajnování, vymezení hřiště pomocí terčíků,  kuželů,  aj. provede správce dle požadavku nájemce.

Při údržbě trávníku – sečení, válcování, hnojení, postřiky, kultivační práce, apod. je přístup na travnaté hřiště zakázán. Uživatelé a návštěvníci jsou povinni dodržovat bezpečný odstup od sekacích strojů a respektovat pokyny správce.

Veřejnosti je vstup na hřiště přísně zakázán.

 

Provozní doba  pro školy v pondělí až pátek v čase 7,00-15,30 hod., pro fotbalový klub FK Junior v čase 15,30-19,00 hod. Atletický oddíl využívá hřiště k hodu oštěpem vždy po předchozí dohodě se správcem.   

 

Fotbalové hřiště s umělým povrchem (hřiště UMT):

-pro hřiště UMT platí samostatný provozní řád

                           

 

III.

Provoz a správa sportovní areálu Na Sídlišti

 

Návštěvníci jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu.

 

Článek  1

PROVOZNÍ DOBA sportovního areálu je:

pondělí až pátek (kromě svátků), soboty a neděle dle rozvrhu nájemců

od 01.04. do 30.09. 07:00 - 20:00 hodin

od 01.10. do 31.03. 07:00 - 19:00 hodin

Mimo stanovenou provozní dobu je možné areál stadionu využít po dohodě s provozovatelem.

 

Článek 2

Všichni návštěvníci atletického stadionu berou na vědomí, že areál stadionu včetně jeho vybavení používají výhradně na vlastní nebezpečí. Provozovatel STARZ Strakonice ani vlastník město Strakonice  neodpovídají za újmu na zdraví a škody vzniklé návštěvníkům sportovního areálu a to včetně jednotlivců,  školek, škol, organizovaných skupin, všech sportovních oddílů a zájmových sdružení. V případě škody způsobené nebo zjištěné během užívání sportoviště je uživatel povinen  nahlásit ji správci, zaviněnou škodu v plné výši uhradit.

Všichni uživatelé a návštěvníci jsou povinni dodržovat předpisy PO a  BOZP.

 

Článek 3

Vstup do sportovního areálu je povolen sportovcům jen se souhlasem správce areálu, osobám mladším  18 let pouze v doprovodu trenéra, vedoucího skupiny, učitele.

Uživatelé jsou povinni dodržovat předem stanovený rozvrh a provozovat dohodnutou sportovní činnost, po celou dobu přítomnosti v areálu jsou povinni dbát bezpečnostních předpisů, respektovat pokyny správce a ustanovení tohoto provozního řádu. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů nebo jinak obtěžovat okolí.

Návštěvníci (diváci) sportovních akcí mají vstup povolen jen v čase konání akce, po skončení jsou povinni sportovní areál opustit.

Uživatelé a návštěvníci  jsou povinni  držet se v bezpečné vzdálenosti od obslužné techniky  při probíhající údržbě areálu (sekání trávy, válcování, zalévání, aj.)

V případě nepříznivého počasí je správce oprávněn omezit nebo zcela zrušit provoz.

Ze sportovního areálu  může být vykázán sportovec nebo návštěvník, který neuposlechne pokynů nebo výzvy správce stadionu.

Vstup do sportovního areálu je zakázán všem osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.

 

Článek 4

Uživatelům, nájemcům jsou k dispozici šatny a sociální zařízení v tribuně sportovního areálu, všichni uživatelé jsou povinni dodržovat pořádek.

Provozovatel ani správce sportovního areálu neodpovídá za případné ztráty osobních věcí uživatelů, nájemců, sportovců a ostatních návštěvníků.

V případě úrazu nebo náhlé nemoci je nájemce (učitel, vedoucí skupiny) povinen zajistit zraněnému ošetření (přivolat lékaře) a nahlásit tuto událost správci. Pro drobná poranění může využít lékárničku u správce.

 

Rezervace sportovních akcí u vedoucího provozu – e-mail jitka.kryzova@starz.cz, tel. po-pa 8,00-9,00 hod. 602432124

 

 

IV.

Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

 

Článek 5

Ve sportovním areálu je zakázáno:

- vstup mimo vyhrazenou provozní dobu, vstup bez povolení správce

- odhazování odpadků mimo místa k tomu určená, znečisťovat prostranství areálu, poškozovat  

   vybavení, ničit travnaté plochy a zeleň

- manipulace s ostrými předměty, vnášení na sportovní plochy jakékoli skleněné předměty

  nebo jiné ohrožující bezpečnost uživatelů

- běhat po atletické dráze v kopačkách (kolíkových, lisovkách, gumotextilních, turfech),

   vstupovat v tretrách na tribunu, do šaten, WC, chodeb

- jízda na kole nebo morovým vozidlem

- přemísťovat pevné nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa bez souhlasu správce areálu

   a asistence vedoucího,  umisťovat v areálu další sportovní pomůcky a náčiní, neschválené

   provozovatelem

- házet kriketovým míčkem, oštěpem, granátem bez zajištění bezpečného dopadu

- PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO JE LÉZT NA KONSTRUKCE BRANEK, ŠPLHÁNÍ PO SÍTÍCH

- jízda na kole nebo morovým vozidlem

- vstup nezletilým  bez přítomnosti vedoucího nebo zodpovědné osoby

- vstup se psy a jinými domácími zvířaty

- není dovolen přístup na doskočiště (mimo tělesnou výchovu škol, atletický trénink)

- kouřit, požívat alkoholické nápoje a návykové látky

- znečisťovat prostranství areálu, poškozovat vybavení, ničit travnaté plochy a zeleň, tropit

  nadměrný hluk

- rozdělávat ohně a manipulovat s pyrotechnikou

- vylepovat plakáty a malovat po zařízení areálu

- manipulace s obslužnou technikou umístěnou v areálu

 

 

Článek 6

Důležitá telefonní čísla

150    Hasičský záchranný sbor ČR
155    Zdravotnická záchranná služba
158    Policie ČR
156    Městská policie
112    Jednotné evropské číslo tísňového volání

          INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

 

Platnost od 1. 1. 2023

Ředitel STARZ Strakonice

Ing. Pavel  MAREŠ