STARZ STRAKONICEspráva tělovýchovných a rekreačních zařízení města

Přeskočit navigaci

PROVOZNÍ ŘÁD

P R O V O Z N Í   Ř Á D

 

sportovních a tělovýchovných zařízení v majetku města Strakonice pod správou STARZ Strakonice

 

Pokyny obsažené v provozním řádu jsou závazné pro všechny uživatele objektů a funkčně souvisejících prostor:

-  sportovní hala STARZ, Máchova 1113, Strakonice

-  tělocvična TJ ČZ, Máchova 108, Strakonice

-  házenkářská hala, Máchova ul., Strakonice

-  tělocvična Lidická 193, 194, Strakonice

-  venkovní hřiště Conipur s umělým povrchem, Máchova ul., Strakonice,

 

 

Všeobecná část provozního řádu:

1.      Všechny osoby využívající objekty sportovních hal nebo funkčně související prostory  

       jsou  povinny dodržovat provozní, návštěvní, požární a evakuační řád.

2.      Vstup osob na sportoviště a do funkčně souvisejících prostor je povolen ve smluvně

      sjednaném  čase a za přítomnosti nájemce nebo jím pověřené dospělé osoby.

3.      Veřejnost má přístup do hlediště v časech vyhrazených sportovním utkáním/akcím (kromě tělocvičny Lidická – bez diváků). Diváci nejsou oprávněni vstupovat z hlediště na hrací plochu ani procházet vchodem pro sportovce do prostoru sportoviště a zázemí. 

4.      Provozní doba sportovních hal je určena rozvrhem a smlouvami pronájmu. Časy  sjednané

       ve smlouvách o využití zařízení je nájemce povinen dodržovat.

5.   Ve všech objektech a funkčně souvisejících prostorách je přísný zákaz kouření,

      manipulace s otevřeným ohněm a používání pyrotechniky.

6.   Ve všech objektech a funkčně souvisejících prostorách je  zakázáno požívání

      alkoholických nápojů (kromě prostor občerstvení), drog a jiných omamných látek.

7.   Do všech objektů/areálů je zakázáno vnášení zbraní a je zakázáno chování, které by

      ohrožovalo ostatní uživatele na zdraví nebo bezpečnosti

8.   Všechny osoby přítomné v objektech jsou povinny chovat se tak, aby svým chováním

       nezpůsobily poškození nebo zničení zařízení sportovních hal nebo ostatního majetku.

9.  Do objektů sportovních hal/na  hřiště je zakázané vodit psy a jiná zvířata.

10. V prostorách hal není dovoleno odkládat kola, motocykly, případně jiné objemné

      předměty. Dětské kočárky lze umístit na vymezeném místě.

11. Sportovcům, trenérům, učitelům a příchozí veřejnosti je zakázáno vstupovat do   

      služebních a technologických prostor objektů.

12. Nájemce zodpovídá za dodržování aktuálních opatření ČR v souvislosti s prevencí a

      onemocněním COVID 19,  je v tomto ohledu plně zodpovědný za všechny uživatele

      sportovního zařízení  náležící k příslušnému klubu, škole nebo sportovní skupině a 

      za  spřízněné uživatele (diváky, doprovod, dozor, aj.).

    

 

 

Provozně-bezpečnostní část provozního řádu:

1.      Před zahájením tréninku/zápasu/akce je nájemce nebo jím pověřená osoba převzít od provozního pracovníka STARZ sportoviště a  funkčně související prostory, po skončení tréninku/zápasu/ akce je předat zpět provoznímu pracovníkovi.  

2.      Nájemce je povinen zajistit požární ochranu a dodržení podmínek a povinností,  které jsou

      uvedeny v požárním řádu. V případě účasti v počtu 200 a více osob nájemce dodrží

      podmínky a povinnosti v Nařízení Rady Jihočeského kraje č. 3/2002. Nájemce je povinen

      respektovat stanovený maximální počet osob v jednotlivých objektech.

3.      Při akcích s účastí diváků je povinností nájemce zajistit po celou dobu akce pořadatelskou

      službu.

4.      Nájemce je povinen předložit seznam pověřených osob (učitelů, trenérů, případně jiných

      osob), které zodpovídají za všechny cvičence příslušné cvičební (tréninkové) skupiny a

      ručí za klid a pořádek během pobytu cvičenců v tělocvičně, halách, na hřišti a ve funkčně

      souvisejících prostorách.

5.      Nájemce nebo jím pověřená osoby zodpovídají za všechny osoby, které náleží do

      cvičebních skupin nebo které je doprovází -děti trenérů, doprovod cvičenců, aj.  a

      jsou povinni:

      - zaznamenat do provozní knihy sportovního zařízení cvičební/tréninkovou jednotku,

        počet příchozích osob,  převzetí /vrácení klíčů a stvrdit zápis podpisem

      - ohlásit a zapsat zjištěné, případně způsobené nedostatky nebo závady

      - informovat o způsobu uložení cenností na určené místo

      - v případě krádeže majetku ohlásit tuto skutečnost správě haly

      - dodržovat veškeré předpisy  pro bezpečný provoz v zařízeních pod správou STARZ

      - v případě zranění cvičenců zajistit ošetření nebo lékařskou pomoc

      - v případě ohrožení zajistit evakuaci

6.      Při využití posilovny ručí nájemce nebo jím pověřené osoby za odborné vedení posilovacích cvičení a respektuje pokyny výrobce pro bezpečný provoz posilovacích strojů. Respektuje upozornění výrobce, že posilovací stroje jsou určeny pro posilování dospělých osob.

7.      Vstup na sportoviště v halách je povolen po přezutí ve vhodné a čisté sportovní obuvi,

      vstup na hřiště je  povolen jen ve vhodné sportovní obuvi s měkkou, hladkou podrážkou.

8.      Přístup veřejnosti do hlediště je možný jen zvláštním vchodem v čase sportovních utkání nebo jiných akcí. Po skončení akce jsou diváci povinni z hlediště odejít. Přístup na balkón v tělocvičně TJ ČZ je dovolen dospělým osobám, nezletilí musí být v doprovodu dospělých osob, které za ně zodpovídají. Tělocvična Lidická je bez hlediště,

není dovolen vstup diváků.

9.      Veřejnosti (divákům, doprovod dětí, děti trenérů, učitelů, aj.)   není   dovoleno používání sportovního nářadí a náčiní umístěného v prostorách tělocvičny ani manipulace s ním. Výslovně je  zakázáno houpání na provazech, kruhách, šplhání po tyčích, provazech a sítích, kde hrozí zvýšené  riziko úrazů.

10.   Učitelé, trenéři, vedoucí cvičení, případně jiné  pověřené osoby zodpovídají za správné

      využívání sportovního zařízení a za bezpečnou manipulaci s nářadím (branky, mantinely,

      sloupky, kůly aj.).

11.  Po ukončení výuky, tréninku nebo cvičení jsou učitelé, trenéři nebo jiné pověřené osoby

      povinni uložit sportovní nářadí a pomůcky na vymezené místo a zkontrolovat jeho počty.

      Zjištěné závady na nářadí nebo zařízení neprodleně nahlásí provozním pracovníkům

      STARZ.

12.  Využití rehabilitačního bazénku je podmíněno dodržováním lázeňského řádu platného

      v organizaci STARZ a pravidel uvedených ve smlouvě o využití sportovního zařízení.

 13. Nájemce může využívat prostory haly nebo hřiště pouze v souladu se Smlouvou o

      pronájmu.

 

Údržba a hygiena v tělovýchovných zařízeních pod správou STARZ

1.      Úklid sportovních ploch v halách a tělocvičně se vykonává 1x denně v souladu

      s rozvrhem haly nebo dle potřeby. Úklid hlediště dle provozu minimálně 1x týdně.

2.      Denně je prováděna průběžná hygiena a úklid chodeb, šaten a sociálních zařízeních

      s použitím dezinfekčních prostředků a přípravků ANTICOVID. Důležité je pravidelné

      větrání objektu.

3.      Rehabilitační bazének je pravidelně ošetřován chemickými prostředky a čištěn

      minimálně 1x týdně, jinak dle potřeby.

 

                  Správa sportovních hal, tělocvičny, hřiště – provozní pracovníci STARZ (správci, uklízečky  :

1.      Provozní pracovníci zodpovídají za klíčový režim a jeho dodržování. Klíče jsou uloženy

      na vrátnici.

2.      Provozní pracovníci dohlíží v průběhu směny na vytápění objektů, ohřev vody, chod

      a stav veškerého zařízení tělocvičny, hal, hřiště a funkčně souvisejících prostor.

3.      Provozní pracovníci jsou povinni v průběhu pracovní směny kontrolovat všechny

      využívané prostory a zajišťovat běžný provoz včetně úklidu, po skončení provozu

      zodpovídají za uzavření oken, zhasnutí osvětlení, vypnutí elektrických spotřebičů,

      uzavření vodovodních kohoutů a uzamknutí všech vstupních  dveří.

4.      Při poruchách rozvodů energií a vody  nebo při mimořádných situacích jsou provozní 

      pracovníci povinni ihned informovat vedoucí pracovníky a řídit se jejich pokyny

      (vedoucí střediska – tel. 602432124).

5.      Provozní pracovníci jsou seznámeni s požárním řádem a evakuačními plány  objektů,

      které jsou vyvěšeny na stěnách přístupových chodeb.

6.   Na přidělené pracoviště mají vstup pouze osoby, které jsou v pracovně-právním vztahu

      s organizací STARZ, jiným osobám je vstup zakázán.

8.   Provozní pracovníci jsou povinni dodržovat aktuální opatření vlády ČR v souvislosti

      s prevencí onemocnění COVID 19, dbají na časté mytí rukou a dodržování hygienických

      zásad.

7.   Provozní pracovníci, vedoucí provozu, případně osoba pověřená ředitelem STARZ

      Strakonice  jsou oprávněni v případě nedodržení provozního řádu zrušit smluvený

      pronájem a vykázat uživatele bez náhrady.

 

Copyright © 2010 • STARZ STRAKONICE • Všechna práva vyhrazena Na začátek