STARZ STRAKONICEspráva tělovýchovných a rekreačních zařízení města

Přeskočit navigaci

Výzva k podání nabídky - oprava střechy hala TJ ČZ

                           

                             STARZ Strakonice

         Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení

                

 

 

 

 

     Naše značka:                                    Vyřizuje:                                           Datum:                                               

STARZ č.j.  57/2019                           Bc. Jitka Krýzová                                          17. 4. 2019                                   

 

 

 

 

 

Výzva  k  podání nabídky

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

 

na opravu střechy nad tělocvičnou a zhotovení záchytného systému dle ČSN EN 795“   – HALA TJ ČZ  STRAKONICE, MÁCHOVA  108, STRAKONICE, parc. č. st. 3552, k. ú. Strakonice

 

 

 

 

STARZ Strakonice jako zadavatel, vyhlašuje v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice a v souladu s usnesením Rady města Strakonice  RM usn. č. 2772/2016 ze dne 16.11.2016 výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu:

 

 

„OPRAVA STŘECHY NAD TĚLOCVIČNOU A ZHOTOVENÍ ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU DLE ČSN EN 795“

 

 

 

1. Zadavatel zakázky

 

STARZ Strakonice

sídlo: Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice

zastoupené: ředitelem organizace Ing. Pavlem Marešem

IČ: 00367915, DIČ: --

 

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Strakonice, č. ú. 212265633

 

tel.: 380 422 790, 602432124

 

kontaktní osoba

ve věcech  technických a organizačních : Bc. Jitka Krýzová

 

2. Předmět zakázky

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava střechy nad tělocvičnou, hala TJ ČZ Strakonice, Máchova 108, 386 01 Strakonice, par. č. st. 3552, k. ú. Strakonice (755923)

Jedná se o odstranění stávající střešní fólie, která byla poškozena v roce 2017 krupobitím a položení nové fólie (potřeba hydroizolace přibližně 900 m2) - oprava včetně nových klempířských prvků a kotevního systému. Současně s opravou střechy je nutné provést záchytný systém dle ČSN EN 795.

Stávající zateplení střechy bude zachováno.

Dodavatel zajistí  odvoz a likvidaci odstraněného materiálu.
 
 

3. Doba a místo plnění  zakázky

 

Předpoklad zahájení nejdříve                 1. července 2019

Ukončení nejdéle                                   31. října       2019

Místo plnění                                         hala TJ ČZ Strakonice, Máchova 108,  386 01 Strakonice

 

 

4. Předpokládaná cena

 

neuvedeno

 

 

5. Podmínky účasti v zadávacím řízení     

 

Nabídka uchazeče musí obsahovat: 

-         výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dní, je-li v nich uchazeč zapsán,

-         doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních  předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

-         uchazeč předloží podepsané čestné prohlášení, které je přílohou této výzvy

-         výpis trestního rejstříku (ne starší než 6 měsíců)

 

 

6. Způsob hodnocení nabídek

Kritéria hodnocení:

1)  Výše nabídkové ceny bez DPH                     váha  max.    30 %

2)  Doba realizace                                                       max.    25 %

2)  Délka záruční doby                                               max.     25%

3)  Reference                                                              max.     20 %

 

 

7. Základní požadavky na obsah smlouvy

 

Uchazeč předloží písemný návrh smlouvy podepsaný statutárním zástupcem, resp. osobou, která je oprávněna jednat.

Návrh smlouvy musí plně akceptovat požadavky stanovené ve výzvě - předmět plnění dle čl. 2 výzvy, celková cena musí obsahovat veškeré náklady nutné k plnění předmětu zakázky.

V případě prodlení plnění ze strany uchazeče je zadavatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % celkové ceny předmětu smlouvy za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokutu může zadavatel jednostranně započíst vůči ceně předmětu smlouvy.

Základní požadavky na platební podmínky:

- po převzetí předmětu smlouvy vystaví uchazeč fakturu na dohodnutou částku, faktura musí mít náležitosti účetního a daňového dokladu se splatností 21 dní ode dne doručení faktury zadavateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody).

 

 

8. Místo a způsob pro podání nabídek

 

Závazné nabídky v písemné formě v jednom vyhotovení a podepsané statutárním zástupcem uchazeče mohou uchazeči doručit osobně na sekretariát STARZ Strakonice, Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice nebo poštou na adresu sídla zadavatele. Rozhodující pro zařazení nabídky do zadávacího řízení je příjmové razítko sekretariátu STARZ Strakonice s uvedením data, hodiny a minuty přijetí nabídky.

 

Nabídky budou zadavateli doručeny v uzavřených obálkách označených jménem uchazeče a nápisem:

 NABÍDKA : „OPRAVA STŘECHY NAD TĚLOCVIČNOU A ZHOTOVENÍ ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU PROTI PÁDU Z VÝŠKY - NEOTVÍRAT“

 

9. Lhůta pro podání nabídek

 

Lhůta pro podání nabídek končí:                                                          v pátek    31. 5. 2019    v 10,00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno v sídle organizace:        v pondělí   3. 6. 2019    v   7,30 hod.

 

10. Výhrady zadavatele

 

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- zrušit zadání veřejné zakázky (výzvu) bez udání důvodů a nevrátit žádnému z uchazečů podanou nabídku

- odmítnout všechny nabídky, nevybrat žádnou z předložených nabídek

- před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace deklarované uchazeči v nabídce

- neuzavřít příslušnou smlouvu

 

Zadavatel variantní řešení nepřipouští.

 

 

11. Ostatní podmínky a požadavky

 

Písemná nabídka bude zpracována v českém jazyce. Kompletní nabídka bude datována, opatřena podpisem oprávněné osoby, otiskem razítka a zabezpečena proti manipulaci sešitím celé nabídky.

Pokud uchazeč nesplní podmínky výzvy, bude jeho nabídka vyřazena.

 

Tato výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu je zveřejněna na webových stránkách organizace STARZ Strakonice www.starz.cz za účelem možnosti podání nabídky neomezeným počtem uchazečů. 

 

 

Případné bližší informace lze získat na STARZ Strakonice, vedoucí sportovní haly STARZ

Bc. Jitka Krýzová, tel. 602432124, e-mail jitka.kryzova@starz.cz

 

 

                                                                                                                      

Ředitel STARZ Strakonice

Ing. Pavel Mareš

 

____________________________________________________________________

Na Křemelce 512                                    č.ú. 212265633/0300                                    tel.: +420 380 422 790

386 01 Strakonice                              IČ: 00367915, DIČ: CZ00367915          jitka.kryzova@starz.cz

Krycí list nabídky

 

na veřejnou zakázku na :

„OPRAVA STŘECHY NAD TĚLOCVIČNOU A ZHOTOVENÍ ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU DLE ČSN EN 795“

 

Údaje o uchazeči

 

Obchodní firma nebo název

(jedná-li se o právnickou osobu)

Obchodní firma nebo jméno a příjmení

(jedná-li se o fyzickou osobu)

 

Sídlo

(jedná-li se o právnickou osobu)

Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu

(jedná-li se o fyzickou osobu)

 

Právní forma

 

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

Kontaktní osoba pro

jednání ve věci nabídky

 

 

Cenová nabídka

 

Nabídková cena předmětu zakázky bez DPH

 

DPH

 

% Kč

Celková cena včetně DPH

 

 

 

 

 

 

V ………………….. dne ……………

           ……………………………….

                       jméno a podpis

          uchazeče (oprávněného zástupce)

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení uchazeče

 

 

 

Jako uchazeč o veřejnou zakázku čestně prohlašuji, že:

 

 

       veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé,

 

       jsem se seznámil s podmínkami výzvy a zadávací dokumentací,

 

       jsem si před podáním nabídky vyjasnil všechna případně sporná ustanovení, technické nejasnosti a že podmínky výzvy a zadávací dokumentaci respektuji.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

V ………………….. dne ……………

 

           

 

 

 

                                                                                              ……………………………….

                                                                                                          jméno a podpis

          uchazeče (oprávněného zástupce)

 

 

 

 

 

 
Webové stránky na míru vytvořil Ondřej Šejvl